लिक्वायर कास्टल एण्ड ट्रेडर्स (१६८०६८)

यस कार्यालयमा मिती २०७४/०१/२२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१६८०६८) को लिक्वायर कास्टल एण्ड ट्रेडर्स. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/२७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३२ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06