अब्बा इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. (१६९७०४)

यस कार्यालयमा मिती २०७४/०२/३१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १६९७०४ को अब्बा इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०९/०२ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48