यादव प्याथोलोजिकल ल्याब प्रा.लि. (१६२१९५)

यस कार्यालयमा मिती २०७३/१०/२८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १६२१९५ को यादव प्याथोलोजिकल ल्याब प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/११/२८ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06