नेपलीज हर्वल ग्रुप (१८२३०)

यस कार्यालयमा मिती २०५८/१२/०८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१८२३०) को नेपलीज हर्वल ग्रुप. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०५/२४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1112 2079-7-21 16:01:06