ईनर्जी स्वरुप फुड एण्ड वेभरेज (८१४९६)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/१२/०१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(८१४९६) को ईनर्जी स्वरुप फुड एण्ड वेभरेज. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06