प्रिमियर सेवा प्रा.लि. (७५४२९)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/०५/०७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ७५४२९ को प्रिमियर सेवा प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/१०/०८ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48