एस.डि. डेभलपर्स प्रा.लि.(५९१३३)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/०९/२० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ५९१३३ को एस.डि. डेभलपर्स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/११/२१ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45