जनास मेडिया लिङ्क (४१३३९)

यस कार्यालयमा मिती २०६३/०५/१३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(४१३३९) को जनास मेडिया लिङ्क. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/०३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48